วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

คลิปเสียงธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


สารบัญรายชื่อธรรมะทั้งหมด

0001 - จิตหลุดพ้นคืออะไร (พุธ ฐานิโย)

0002 - ทำไมมรรค ๘ จึงมีปัญญาอยู่ ๒ อย่าง (พุธ ฐานิโย)

0003 - จิตเกิดดับเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0004 - วิปัสสนาแบบนึกคิดเอาเอง (พุธ ฐานิโย)


0005 - ฐีติภูตังของอาจาร์มั่นคืออะไร (พุธ ฐานิโย)

0006 - รูปขันธ์เคลื่อนไหวได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0007 - หลักการเพ่งพิจารณากระดูก (พุธ ฐานิโย)

0008 - การกำหนดตามรู้ตามเห็นที่จิตจะกำหนดอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0009 - การเรียนสมาธิที่ผิดทาง (พุํธ ฐานิโย)

0010 - เป็นนักปฎิบัติอย่าไปติดวิธีการ (พุธ ฐานิโย)

0011 - สมาธิของศาสนาพุทธต่างจากศาสนาพราหมอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0012 - อาการวูบในสมาธิเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0013 - ปัญญาในสมาธิ (พุธ ฐานิโย)

0014 - ผีมีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0015 - นรกสวรรค์มีมาแต่เมื่อไหร่ (พุธ ฐานิโย)


0016 - การตั้งศาลพระภูมิจำเป็นหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0017 - ทำบุญไม่ได้กรวดน้ำได้หรือไม่อย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0018 - วิธีการแก้โมโห (พุธ ฐานิโย)

0019 - อาหารของจิตคือความคิด (พุธ ฐานิโย)

0020 - สมาธิเกิดขึ้นต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจ (พุธ ฐานิโย)

0021 - พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน (พุธ ฐานิโย)

0022 - เจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือไม่ (พุทธ ฐานิโย)

0023 - ทำบุญกับนักบวชศาสนาอื่นได้บุญหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0024 - รูปร่างของจิตเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0025 - พระปฎิบัติสมาธิสู้คฤหัสถ์ไม่ได้เพราะอะไร (ุพุธ ฐานิโย)

0026 - พระพุทธเจ้ากินมังสวิรัตหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


0027 - ทำอย่างไรจะรู้กรรมเก่าในอดีต (พุธ ฐานิโย)


0028 - ตายเร็วหรือช้าเกี่ยวกับผลกรรมหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0029 - ถือแค่ศิลห้า บรรลุนิพพานได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


0030 - สมาธิที่ใจสงบพอควร จะพิจารณาสิ่งใดให้เห็นแจ้ง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0031 - การนั่งสมาธิแบบลืมตา ทำให้เกิดปัญญาจริงหรือ (พุธ ฐานิโย)

0032 - คนซื้อหมูมารับประทาน มีผลบาปด้วยหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0033 - ง่วงนอนขณะทำสมาธิ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0034 - กรรมฐานที่ยึดวิธีทำให้เสียสตินั้น เป็นจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0035 - เริ่มกรรมฐานต้องขอกรรมฐานก่อนหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0036 - นามรูปดับเป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0037 - จิตภาวนาสงบนิ่ง จะทำวิปัสสนาไปพร้อมด้วย จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0038 - รูปคือร่างกายจะเห็นเกิดดับได้อย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0039 - จิตที่ได้ทราบอริยสัจ ๔ เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0040 - จิตที่เป็นฐีติภูตัง เป็นโลกุตตรจิตหรือยัง (พุธ ฐานิโย)

0041 - ลักษณะการพิสูจน์ความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)


0042 - บรรลุโสดาบันมาก่อน เมื่อเกิดใหม่ ความเป็นอริยบุุคคล จะปรากฎเมื่อใด (พุธ ฐานิโย)


0043 - บรรลุโสดาบันมาก่อน เกิดใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉาน ได้หรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


0044 - ความประมาทคืออะไร (พุธ ฐานิโย)

0045 - สิ่งยึดเหนี่ยวที่สำคัญของจิตใจ (พุธ ฐานิโย)


0046 - เรื่อง "เข้าทรง" ของหลวงพ่อพุธ (พุธ ฐานิโย)

0047 - สมาธิในอริยมรรค (พุธ ฐานิโย)

0048 - เบื่อหน่ายการทำสมาธิจะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0049 - นั่งสมาธิแล้วกิเลสหลุด อย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0050 - นั่งสมาธิแล้วหลับเสมอ ควรแก้ไขอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0051 - มีคนทรง บังคับให้เป็นคนทรง จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

oo52 - เจ้ากรรมนายเวร มีจริงหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0053 - ภาวนาพุทโธก่อน ต่อมาภาวนาสัมมาอะระหัง จิตไม่มั่นคง เดี๋ยวพุทโธ เดี๋ยวสัมมาฯ จะทำอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0054 - คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบัน (พุธ ฐานิโย)

0055 - จิตตอนละทิ้งสมมุติบัญญัคิ เข้าสู่ปรมัตถ์นั้น เป็นอย่างไร

0056 - ผู้ปฎิบัติจำต้องเดินทางไปศึกษาปฎิบัติในสำนักครูอาจารย์ต่างจังหวัดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


0057 - การเห็นดวงไฟในสมาธิคืออะไร (พุธ ฐานิโย)

0058 - ตายแล้วเกิดใหม่จริงหรือ (พุธ ฐานิโย)

0059 - การตายของคนมี ๒ ลักษณะ (พุธ ฐานิโย)

0060 - การกำหนดรู้ที่ลมหายใจหมายความว่าอะไร (พุธ ฐานิโย)


0061 - บุญกับบาปเป็นสิ่งที่มีค่าเท่ากัน (พุธ ฐานิโย)


0062 - ตวามรู้ในขั้นโลกี่ย์ ต่างกับความรู้ขั้นโลกุตตรอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0063 - รูปดับ นามเกิด หมายความว่า (พุธ ฐานิโย)


0064 - จิตใจ กับ วิญญาณ ต่างกันหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)

0065 - เจตสิก คืออะไร (พุธ ฐานิโย)


0066 - ถ้าเชื่อมั่นในคุณธรรมความดีของตัวเองแล้ว ตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่า (พุธ ฐานิโย)

0067 - สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่ (พุธ ฐานิโย)

0068 - ลักษณะจิตของพระอรหันต์ (พุธ ฐานิโย)

0069 - พระโสดาบันสนับสนุนให้สามีฆ่าสัตว์ ผิดหรือไม่ (พุธ ฐานิโย)


0070 - สมาธิตามแบบธรรมชาติ เป็นหนทางแห่งการตรัสรู้ (พุธ ฐานิโย)

0071 - ภูมิจิต ภูมิธรรม ของพระโสดา สกิทา อนาคา ย่อมมีทั้งผิดและถูก (พุธ ฐานิโย)

0072 - การทำสมาธิ ไม่จำเป็นต้องมีศิลก็ได้ (พุธ ฐานิโย)


0073 - วิธีทำสมาธิ ไม่ใช่เพียงนั่งหลับตาอย่างเดียว (พุธ ฐานิโย)

0074 - วิธีตัดเวร ตัดกรรม (พุธ ฐานิโย)


0075 - การไม่ทำบาปทั้งปวง จะปฎิบัติอย่างไร (พุธ ฐานิโย)

0076 - วิธีละ โลภ โกรธ หลง (พุธ ฐานิโย)


0077 - จิตที่เป็น เปรต สัตว์เดรัจฉาน เทวดา เป็นอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0078 - ศิล ๕ คือหลักประกันความปลอดภัยของสังคม (พุธ ฐานิโย)


0079 - ขอบเขตของ ความโลภ โกรธ หลง มีอยู่แค่ไหน (พุธ ฐานิโย)


0080 - ประชาธิปไตยแบบพระไม่ตรงกับฆราวาส (พุธ ฐานิโย)

0081 - หลักการพิจารณาจิตใจว่า เป็นอะไรอยู่ในปัจจุบัน (พุธ ฐานิโย)

0082 - หลักการปฎิบัติสมาธิแบบสากล (พุธ ฐานิโย)

0083 - วิธีฝึกสมาธิในห้องเรียน จนรู้ข้อสอบล่วงหน้า (พุธ ฐานิโย)

0084 - ลักษณะธรรมชาติของจิตที่มีพลังงาน (พุธ ฐานิโย)


0085 - วิถีทางตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (พุธ ฐานิโย)

0086 - อัปปนาสมาธิ กับ อัปปนาฌาน ต่างกันอย่างไร (พุธ ฐานิโย)


0087 - สมาธินอกวิธีการ (พุธ ฐานิโย)

0088 - จิต กับ เจตสิก (พุธ ฐานิโย)

0097 - เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ของสูง เป็นของธรรมดา (หลวงพ่อฤษี ลิงดำ)

0098 - เป็นพระโสดาบันไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0099 - การปฎิบัติตนเป็นพระโสดาบัน ไม่ยากเพราะอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0100 - การทำจิตให้เข้าถึงพระโสดาบัน ได้ดีน้อยที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0101 - พระโสดาบันเอาอะไรเป็นเครื่องกำหนด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0102 - สังโยชน์ที่พระโสดาบันพึงตัด (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0103 - พระโสดา สกิทา ไม่เห็นจะมีอะไรยาก (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0104 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 1 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0105 - การปฎิบัติกรรมฐานของพระโสดาบัน 2 (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0106 - พระโสดาบันไม่มีอารมณ์สูงพิเศษ ถ้าเป็นพระก็เป็นพระชั้นเลว (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0107 - พระสกิทาคามี ถือ อภัยทานเป็นมำคัญ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0108 - พระสกิทาคามี ทรงคุณธรรมอะไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)

0109 - พระโสดา สกิทา มีแต่อารมณ์ให้ ไม่มีอารมณ์ขอ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0100 - พระอรหันต์วัดกันที่อารมณ์ไม่ใช่สมาธิ (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0111 - การทรงอารมณ์ของพระโสดาบันเป็นอย่างร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0112 - การทรงอารมณ์ของพระสกิทาคามี เป็นอย่างไร (หลวงพ่อฤษีลิงดำ)


0113 - จิตฟุ้งซ่านเป็นสิ่งดี (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

0114 - จิตประภัสสรเป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

0115 - พระอรหันต์มรณภาพแล้วไปไหน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0116 - การรู้จักพระพุทธเจ้าในลักษณะคุณธรรม (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0117 - การเห็นพระพุทธเจ้าในนิมิตรเป็นสิ่งที่ผิด (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0118 - พอจิตนิ่ง ลมหายใจและคำภาวนาก็หายไป ควรทำอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0119 - การเจริญสมาธิ การพิจารณาอสุภฯ การพิจารณาธาตุฯ ควรพิจารณาอะไรก่อน (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0120 - ทำสมาธิ แล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรรวมเข้ามาในตัว อาการย่างนี้เป็นอย่างไร (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิก ส่งความคิดเห็น [Atom]

ลิงก์ไปยังบทความนี้:

สร้างลิงก์

<< หน้าแรก

AmazingCounters.com
online opportunities